Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75
Publicēts: piektdiena, 30.augusts, 2019

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2019.gada 29.augustā ir pieņemts lēmums Nr.428 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā”.

Zemesgabali atrodas Jūrmalā, Mellužos, teritorijā starp Vītolu ielu, Kāpu ielu, Draudzes ielu un Rīgas līča krasta kāpām.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabali atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS22), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, kā arī kapu aizsargjoslā. Daļa zemesgabalu teritorijas atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves.

 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt zemesgabalā Kāpu ielā 73 esošās dzīvojamās mājas – savrupmājas pārbūvi, saimniecības ēkas un labiekārtojuma elementu jaunbūvi, zemesgabalā Kāpu ielā 75  -  dzīvojamās mājas, saimniecības ēku ar labiekārtojuma elementiem būvniecības iespējas, kā arī noskaidrot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošās dabas vērtības un noteikt pasākumus  to aizsardzībai. Detālplānojuma ietvaros iespējama zemesgabalu apvienošanas izvērtēšana.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE