Par detālplānojuma zemesgabalam Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas atcelšanu un Saistošo noteikumu Nr.28 atzīšanu par spēku zaudējušiem
Publicēts: pirmdiena, 29.jūlijs, 2019

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 25.jūlijā ir pieņemts lēmums Nr.351 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.28 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2019
PILSĒTAS KARTE