PAZIŅOJUMS

par būvniecības ieceres „Tirdzniecības ēkas jaunbūve Talsu šoseja 40, Jūrmala” nodošanu publiskai apspriešanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas būvvaldes 2018.gada 18.septembra  lēmumu Nr.BIS-BV-5.2-2018-21 (2114), būvniecības ierosinātājs SIA “LIDL Latvija” Reģ. Nr. 40203023760 , Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV-2167, tel. +37163975111 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Tirdzniecības ēkas jaunbūve Talsu šoseja 40, Jūrmala”, zemesgabala kadastra Nr. 13000194505.

Būvniecības ierosinātājs:

 

SIA “LIDL Latvija”
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV-2167
Reģ. Nr. 40203023760
tel. +37163975111

Ģenerālprojektētājs:

 

SIA “Alberta projekts”
reģ. Nr. 40003719843
būvkomers. Nr. 1104-AR

Duntes iela 28-96, Rīga, LV 1005
tel.: +371 29233479

Publiskās apspriešanas pamatojums:

Būvniecības iecere paredz jauna tirdzniecības centra izvietošanu zemesgabalā Talsu šoseja 40, Jūrmalā  ar kadastra apzīmējumu 13000194505.  

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam, zemes vienība atrodas publiskās apbūves teritorijā (P16) – funkcionālajā zonā, kas noteikta, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Minētā teritorija Z pusē piekļaujas Raudas ielai, kas robežojas ar savrupmāju apbūves teritoriju, D un A – ar publiskās apbūves teritoriju, R – ar jauktas centra apbūves teritoriju.

Būvniecības likuma 14.panta 5. punkts nosaka: “Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri.”

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš:

22.11.2018. – 20.12.2018.

Būvniecības ieceres prezentācijas norises vieta un laiks:

2018. gada 05.decembrī no plkst.17:00 līdz plkst.19.00

Kauguru kultūras nams, Raiņa iela 110, Jūrmala

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 2018.gada 20.12.2018. iespējams:

  • Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes apmeklētāju apkalpošanas centrā, Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010,  darba dienās darba laikā;

 

Atsauksmes līdz 2018.gada 20.decembrim  iespējams iesniegt:

Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes apmeklētāju apkalpošanas centrā, Edinburgas prospekts 75, Jūrmala.

 

*Būvniecības ierosinātājs papildus būvvaldē iesniedz:

1. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parāda plānotās būves iespējamo izvietojumu un ārējo veidolu, kā arī norāda informāciju par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

2. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti.