Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, publisko apspriešanu

 

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.530 „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Līdz ar lokālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, 4. līnija 1A, 5. līnija 2 un Bulduri 1304 redakciju publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas bez apbūves izmaiņas, ielu sarkano līniju izmaiņas piekļuvei un inženiertehniskās apgādes nodrošinājumam zemes vienībai 4. līnija 1A, Jūrmalā, kā arī detalizēt teritorijas plānojuma nosacījumus zemes vienībai 4. līnijā 1A, izvērtējot tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi - viesu nama būvniecību. 

 

Lokālplānojuma izstrādātājs un Vides pārskata sagatavotājs ir uzņēmums SIA "Grupa93", Rīga, Krišjāņa Barona iela 3-4, LV-1012, kontaktpersona Kristīne Casno, tālrunis 27373939.

 

Lokālplānojuma un tā Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 5.decembrim. 

 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu un tā Vides pārskata projektu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, savukārt, elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2018.gada 15.novembrī plkst.17.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.