2016.gada 11.februārī plkst.10.00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5.

 

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.550 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 6.janvāra līdz 2016.gada 27.janvārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 19.janvārī plkst.18.00, Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 86.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 11.februārī plkst.10.00, Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notiks Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.