Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā
Publicēts: piektdiena, 22.janvāris, 2016

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 21.janvārī ir pieņemts lēmums Nr.25 (protokols Nr.1, 32.punkts) „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā”.

 

Zemesgabals Kāpu ielā 97 atrodas Jūrmalā, Asaros, kvartālā starp Dzimtenes ielu, Birzes ielu, Kāpu ielu un kāpu meža teritoriju.

 

 

 

 

 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (9DzK), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un daļēji – Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidē un daļēji – kapu aizsargjoslā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt esošās dzīvojamās ēkas pārbūvi ar apjoma palielināšanu, saimniecības ēkas izvietojumu zemesgabalā, precizējot Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidi, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir Eduards Apsits (Eduard Apsit).

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE