Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 21.janvārī ir pieņemts lēmums Nr.26 (protokols Nr.1, 33.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā”.

 

Zemesgabals Rēzeknes pulka ielā 9 atrodas Jūrmalā, Bulduros, kvartālā starp Rēzeknes pulka ielu, Muižas ielu, Jasmīnu ielu un Kuldīgas ielu.

 

 

 

 

 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā (4DzM), aizsargjoslā - aizsardzības zonā ap kultūras pieminekli, ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu. Ēka ar kadastra apzīmējumu 13000076103001 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr.5656.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta saistošajiem noteikumiem Nr.22 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir Aleksejs Krivošejevs (Alexey Krivosheev).

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.