INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir piemērots ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums:

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

29.06.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Savrupmājas pārbūve un jaunas palīgēkas būvniecība

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Kāpu ielā 53 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 014 0408), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu paredzēta esošas ēkas pārbūve ar apjoma palielināšanu un jaunas palīgēkas būvniecība 233,5 m2 platībā

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.