INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir piemērots ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums:

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

14.07.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Elektronisko sakaru tīkla pievada būvniecība

Iesniedzējs

 

SIA ,,Citrus Solutions” (reģ. Nr. 50003752271)

Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

 

Paredzētās darbības norises vietas adrese

 

Gončarova iela (zemes vienības kadastra

apzīmējums 1300 010 0035), Gončarova iela 8/10 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 010 1609) un Z.Meierovica prospekts 7 (zemes vienības

kadastra apzīmējums 1300 010 1703), Jūrmala

 

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

 

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu paredzēta

elektronisko sakaru tīkla pievada būvniecība

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.