INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu:

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

07.07.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Sanatorijas kompleksa ,,Jantarnij Berg” pārbūve, sanatorijas ,,Jantarnij Berg” teritorijas nožogojuma atjaunošana un jumta vienkāršota atjaunošana ēkām lit 002, lit 001B, lit 001A, lit 001/001C

Iesniedzējs

AS ,,Palast Architekts” (reģistrācijas Nr. 40003587246),

Blīdenes iela 1a-1, Rīga, LV-1058

 

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Zvīņu iela 2 (zemes vienības kadastra apzīmējums
1300 025 0401), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Ķemeru nacionālā parka, Ainavu aizsardzības zonā

 

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu paredzēta Sanatorijas kompleksa ,,Jantarnij Berg” pārbūve, teritorijas nožogojuma atjaunošana un jumta vienkāršota atjaunošana ēkām lit 002, lit 001B, lit 001A, lit 001/001C

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.