INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņēmusi iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

 

03.07.2020.

 

Paredzētās darbības nosaukums

 

Dzīvojamās mājas pārbūve.

Iesniedzējs

 

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

 

Jūras iela 39,  Jūrmala (zemes vienības kadastra apz. 1300 009 1508).

 

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

 

Neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

 

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krastu kāpu aizsargjoslā.

 

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.

 

Informācija par paredzēto darbību

 

Paredzēta darbība ietver esošas vienas ģimenes dzīvojamās mājas (lit.001) pārbūvi atbilstoši spēkā esošajam detālplānojumam zemes gabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā. Pārbūves risinājumi paredz dzīvojamās mājas lit.001 apbūves laukuma palielinājumu no 238,5 m2 uz 266,0 m2 un kopīgās stāvu platības palielinājumu no 336 m2 uz 385m2, saglabājot esošo  dzīvojamo telpu struktūru un labiekārtojumu un piebraucamos ceļus. Pārbūves gaitā esošās ēkas būvtilpums tiks palielināts no 1154 m3 uz 1263 m3. Darbu veikšana ir paredzēta zemes gabala teritorijā. Būvprojekta risnājumi paredz saglabāt esošo brīvo apzaļumoto teritoriju neskartu, būvdarbu norises vajadzībām paredzot izmantot esošo bruģēto teritoriju.

 

 

  Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv .