INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai:

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

01.07.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Dzīvojamās mājas pārbūve

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Iecavas iela 3 (zemes vienības kadastra apzīmējums
1300 012 0069), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu paredzēta dzīvojamās mājas pārbūve. Dzīvojamai mājai paredzēti šādi inženierkomunikāciju risinājumi: ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju plānots pieslēgt pie Jūrmalas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, siltumapgādei paredzēts uzstādīt gāzes apkures katlu ar jaudu ~ 30 kW.

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.