INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai:

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

08.06.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Objekta pēcuzskaites elektroapgāde

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

5. līnija (kadastra apzīmējums 1300 007 0101), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu plānots uzstādīt projektējamo kabeļu sadalni KS1 un savienot lietotāja AXPK-4x240 kabeļlīniju ar sadalni KS1

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.