INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

08.05.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Dzīvojamās mājas un dārza ēkas restaurācija un pārbūve un garāžas būvniecība

Iesniedzēja Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

18. līnija 1 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 004 2002), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu ir paredzēta dzīvojamās mājas un dārza ēkas restaurācija un pārbūve un garāžas būvniecība.

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.