INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18

„Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu:

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

23.04.2020.

Paredzētās darbības nosaukums Jumta terases seguma nomaiņa

Iesniedzējs

 

SIA ,,CMB” (reģistrācijas Nr. 43603024025),

Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002, tālrunis: +371 256 787 49,
e-pasts: 
cmb@cmb.lv

 

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Krišjāņa Barona iela 1 (kadastra Nr.1300 007 1102, būves kadastra apzīmējums 1300 007 1102 001), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Informācija par paredzēto darbību Saskaņā ar iesniegumu paredzēta jumta terases seguma nomaiņa

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.