INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18

„Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 13.03.2020.
Paredzētās darbības nosaukums Dzīvojamo māju, saimniecības ēkas, kafejnīcas un sezonas tualetes pārbūve
Iesniedzējs Fiziska persona
Paredzētās darbības norises vietas adrese Kaugurciema iela 47 (kadastra Nr.1300 019 1602), Jūrmala
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Informācija par paredzēto darbību Saskaņā ar iesniegumu paredzēta dzīvojamo māju, saimniecības ēkas, kafejnīcas un sezonas tualetes pārbūve.

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.