Iesniegumu veidlapas

 

Pilsētplānošanas nodaļa

 

TERITORIJAS PLĀNOŠANA
Detālplānojumi
Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai veidlapa 
Dokumentu sagatavošana īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Adreses piešķiršana veidlapa 
Zemes ierīcības projekta uzsākšana veidlapa 
Zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana veidlapa 
Izziņas
Izziņa par apbūves iespējām veidlapa 
ĒKU PROJEKTĒŠANA

Būvniecības pieteikums 

Būvatļaujas, paskaidrojuma raksts un apliecinājuma karte  jaunu ēku būvniecībai, esošo ēku pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta

2014.gada 2.septembra noteikumiem

Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi".

Sezonas objekti skat. pakalpojuma aprakstu
Krāsu pase veidlapa 
BŪVATĻAUJAS ĒKĀM
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veidlapa 
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi veidlapa 
Grozījumi būvatļaujā veidlapa 
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana veidlapa 
Projekta skaidrojumi veidlapa 
BŪVINSPEKTORI (ĒKĀM UN INŽENIERBŪVĒM)
Būvju nodošana ekspluatācijā
Apliecinājums par būvju gatavību ekspluatācijai (ĒBN 14.pielikums) veidlapa 

Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā - būvatļaujām

veidlapa 
Būvdarbu pabeigšana – atzīme apliecinājuma kartēs vai paskaidrojuma rakstos veidlapa 
Izziņas īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Izziņa par būves neesību veidlapa 
Izziņa par jaunbūvi veidlapa 
KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu veidlapa 
Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista atzinums objekta nodošanai ekspluatācijā veidlapa 
Ēku un būvju nojaukšanas lēmums veidlapa 
REKLĀMAS OBJEKTI
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās veidlapa 
ARHĪVS
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva izziņas sagatavošana veidlapa 
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu kopiju noformēšana veidlapa 

 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

 

Iesniegumi būvniecības pieteikumam
Vispārējs pieteikums Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumam  veidlapa 
Datu izsniegšana mērniecības darbu veikšanai veidlapa 
Datu insniegšanai no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna veidlapa 
Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam veidlapa 
Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana veidlapa 
Būvatļaujas inženierbūvēm
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi veidlapa 
Grozījumi būvatļaujā veidlapa 
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana veidlapa 
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2018
PILSĒTAS KARTE