Pilsētplānošanas nodaļa

 

TERITORIJAS PLĀNOŠANA
Detālplānojumi
Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai veidlapa [.doc]
Dokumentu sagatavošana īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Adreses piešķiršana veidlapa [.doc]
Zemes ierīcības projekta uzsākšana veidlapa [.doc]
Zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana veidlapa [.doc]
Izziņas
Izziņa par apbūves iespējām veidlapa [.doc]
ĒKU PROJEKTĒŠANA

Būvniecības pieteikums 

Būvatļaujas, paskaidrojuma raksts un apliecinājuma karte  jaunu ēku būvniecībai, esošo ēku pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.
Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi".
veidlapa Nr.1 - paskaidrojuma raksts [.docx]
veidlapa Nr.2 - paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai [.docx]
veidlapa Nr.3 - paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves [.docx]
veidlapa Nr.4 - būvniecības iesniegums [.docx]
veidlapa Nr.5 - apliecinājuma karte [.docx]
veidlapa Nr.6 - ēkas fasādes apliecinājuma karte [.docx]
veidlapa Nr.7 - paskaidrojuma raksts konservācijai [.docx]
Sezonas objekti skat. pakalpojuma aprakstu
Krāsu pase veidlapa [.doc]
BŪVATĻAUJAS ĒKĀM  
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veidlapa [.doc]
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi veidlapa [.pdf]
Grozījumi būvatļaujā veidlapa [.doc]
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana veidlapa [.doc]
Projekta skaidrojumi veidlapa [.doc]
BŪVINSPEKTORI (ĒKĀM UN INŽENIERBŪVĒM)
Būvju nodošana ekspluatācijā
Apliecinājums par būvju gatavību ekspluatācijai (ĒBN 14.pielikums) veidlapa [.docx]

Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā - būvatļaujām

veidlapa [.doc]
Būvdarbu pabeigšana – atzīme apliecinājuma kartēs vai paskaidrojuma rakstos veidlapa [.doc]
Izziņas īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Izziņa par būves neesību veidlapa [.doc]
Izziņa par jaunbūvi veidlapa [.doc]
KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu veidlapa [.doc]
Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista atzinums objekta nodošanai ekspluatācijā veidlapa [.doc]
Ēku un būvju nojaukšanas lēmums veidlapa [.doc]
REKLĀMAS OBJEKTI
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās veidlapa [.doc]
ARHĪVS
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva izziņas sagatavošana veidlapa [.doc]
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu kopiju noformēšana veidlapa [.doc]

 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

 

Iesniegumi būvniecības pieteikumam
Vispārējs pieteikums Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumam  veidlapa [.doc]
Datu izsniegšana mērniecības darbu veikšanai veidlapa [.doc]
Datu insniegšanai no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna veidlapa [.doc]
Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam veidlapa [.doc]
Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana veidlapa [.docx]
Būvatļaujas inženierbūvēm  
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi veidlapa [.doc]
Grozījumi būvatļaujā veidlapa [.doc]
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana veidlapa [.doc]