Lēmuma datums 07.05.2019
Lēmuma numurs 14-11/1033
Objekta adrese Saulgriežu 5
Lēmums _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 013 1130 002
Lēmuma tips BA - Būvatļauja Inženierbūvei
Darbības veids Jauna būvniecība