Nosaukums:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekts “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”
Apraksts:

Projekta ietvaros plānots veikt šadus pasākumus:
1. Ēkas ārsienu, ieskaitot cokola un pamatu, pārejas grīdas pārseguma siltināšanu;
2. Jumta (augšējā pārseguma) siltināšanu, jauna jumta seguma izveidošanu;
3. Logu un durvju nomaiņu uz jauniem blīviem logiem un durvīm;
4. Apkures sistēmas pārbūvi, t.sk. siltummezgla modernizāciju;
5. Jauna LED tipa energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu un jaunu iekšējās elektroinstalācijas sistēmas izbūvi.
6. Ventilācijas sistēmas pārbūvi;
7. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbūvi;
8. Baseina pārklāja ierīkošanu;
9. Ēkas iekštelpu un inženierkomunikāciju pārbūvi.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Primārās enerģijas gada patēriņa samazināšana Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkā, Jūrmalā par 318.09 kWh/m2, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā.

Periods:No: 01.05.2017
Līdz: 28.07.2020
Finansējuma apmērs:2 959 110.15 €
Finansējuma avots:

Projekta attiecināmās izmaksas 1 289 346.12 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un 12 centi), kur:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 36.58% jeb 471 610.76 EUR (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis seši simti desmit euro un 76 centi);
2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 63.42% jeb 817 735.36 EUR (astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro un 36 centi), no tā:
   2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (9.51% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 122 655.51 EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro un 51 centi);
   2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (53.91% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 695 079.85 EUR (seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit deviņi euro un 85 centi);
 

Projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 1 669 364.85 EUR (viens miljons seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro un 85 centi).

Izmaksas 399.18 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi euro un 18 centi) apmērā, kas tieši saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu un, saskaņā ar Centrālā finanšu un līguma aģentūras atzinumu par 2017. un 2018.gadā veiktajiem maksājumiem par 26 002.39 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi euro un 39 centi) nav attiecināmas, un novirzāmas uz ārpus projekta izmaksām, un sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Kontaktpersona:Dace Dūzele
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511484
Kontaktpersonas e-pasts: dace.duzele@jurmala.lv