Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās
Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās
pabeigts "Fonds - Jūrmala cilvēkiem"

veicināt personu ar pārvietošanās grūtībām sociālo iekļaušanu sabiedrībā, tādejādi mazinot sociālo nevienlīdzību un attīstot pieejamu vidi Latvijā.

30.11.2015
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
pabeigts „Jūrmalas ūdens” 01.09.2015
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.

31.12.2014
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

2 (divu) jaunu, ar elektromotoru darbināmu, rūpnieciski ražotu, automašīnu (elektromobīļu) iegāde Jūrmalas pilsētas domes ikdienas darbu vajadzībām.

31.12.2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkai Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13

31.01.2015
Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014
Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Projekta vispārīgais mērķis - veidot jauniešiem neformālās mācīšanās aktivitātes

Projekta tiešais mērķis - nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem interesantas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēt jauniešu sabiedrisko līdzdalību, prasmju pilnveidošanu un sociālo iekļaušanos.

30.09.2014
BSSSC Youth meeting
BSSSC Youth meeting
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt sadarbību darbam ar jauniešiem un jaunatnes politikas jomasveidotājiem Baltijas jūras reģionā

Eurodesk reģionālie koordinatori
Eurodesk reģionālie koordinatori
pabeigts Jūrmalas BJIC

Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā (Babītes novads), Lapmežciemā (Engures novads).

30.12.2014
Demokrātijas projekts „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā"
Demokrātijas projekts „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā"
pabeigts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un jo īpaši Eiropas pilsonību, attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību ES, veicināt Eiropas līmeņa sadarbību jaunatnes jomā.

 

Projekta tiešie mērķi- jauniešu uzņēmējdarbības spēju un prasmju attīstīšana, iespēja iegūt informāciju un jaunas zināšanas par to, izstrādāt un ieviest savu biznesa vai iniciatīvas projekta ideju, kā arī sadarboties ar Zviedrijas jauniešiem un iepazīt viņu pieredzi un kultūru.

16.09.2014
Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC
Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC
pabeigts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Uzņemt vienu Eiropas brīvprātīgā darba dalībnieku no Spānijas Jūrmalas BJIC, kas dotuiespēju Jūrmalas bērniem un jauniešiem iepazīt Spānijas kultūru, iegūt jaunas prasmes darbojoties kopā ar brīvprātīgo, kā arī dotu iespēju brīvprātīgajam iepazīt Jūrmalu un Latviju.

10.11.2014
Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
pabeigts Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC)

Veicināt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

31.05.2015
Your first EURES job
Your first EURES job
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome
Sport City net
Sport City net
pabeigts Starptautiskā asociācija Sports visiem (TAFISA). Projekta partneris ir „Latvijas Tautas sporta asociācija", kura projektu īsteno sadarbībā ar vietējo pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome).
  1. Palielināt Eiropas pilsētu iedzīvotāju izpratni par fiziskiem, personīgiem un sociāliem ieguvumiem, kurus sniedz aktīvs dzīvesveids.
  2. Izzināt un dalīties ar zināšanām un labās prakses piemēriem ar vietējām pašvaldībām un organizācijām.
  3. Izveidot Eiropas aktīvā dzīvesveida pilsētu tīklu, lai stiprinātu attiecības starp Eiropas tautām un Eiropas kustību „Sports visiem" (Sport for All Movement);
  4. Nodrošināt Eiropas pilsētas ar sertifikātu un apbalvojumu sistēmu, kas tiktu piešķirta Eiropas pilsētām un organizācijām, kas sekmē inovatīvu pieeju un kustības „Sports visiem" attīstību.
31.05.2014
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās (Asaru prospekts, Dubultu prospekts, Z.Meirovica prospekts, Mellužu prospekts, Strēlnieku prospekts un Ventspils šoseja), kopumā nomainot 511 gaismekļus.

31.03.2014
Mellužu estrādes rekonstrukcija
Mellužu estrādes rekonstrukcija
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un rekonstrukcija, saglabājot tās pamatfunkcijas, sekmējot tās darbības formu daudzpusīgāku attīstību, veicinot jaunu kultūras pakalpojumu un produktu ieviešanu un rosinot apkārtējās teritorijas ekonomisko un sociālo
pilnveidošanos.

Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana
Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana
pabeigts Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Attīstīt Jūrmalas pašvaldībā inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem iespēju integrēties sabiedrībā un iesaistīties darba tirgū.

30.11.2014
Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā / RIVERWAYS
Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā / RIVERWAYS
pabeigts Kurzemes plānošanas reģions (projekta vadošais partneris)

Veicināt vietējas un pārrobežu nozīmes sadarbību, attīstot upju tūrismu (ūdens ceļu) Latvijā un Igaunijā, veidojot labiekārtotas atpūtas vietas upju krastos, kā arī veicinot informācijas izplatīšanu.

16.06.2015
Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014
Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014
pabeigts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt trūcīgo bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām 7-16 gadu vecumā attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu rehabilitējošu, attīstošu un izglītojošu vasaras nometņu apmeklēšanai.

Projekta tiešie mērķi - nodrošināt 50 bērniem, kuru ģimenes dzīvo zem iztikas minimuma, iespēju piedalīties vasaras nometnēs; nodrošināt bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un radošo un praktisko spēju attīstīšanu.

30.09.2014
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, tādā veidā panākot drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām pilsētas tranzītielām.

31.08.2015
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašavaldībās
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašavaldībās
pabeigts Nodarbinātības Valsts aģentūra

Projekta mērķis -  mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušana sabiedrībā, konkurētspējas veicināšana un iekārtošana pastāvīgā darbā.

Projekta mērķgrupa -  bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā ir reģistrēti vismaz 6 mēnešus vai bezdarbnieka statusā reģistrēti mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši.

31.12.2014
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
pabeigts Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde
  • Mazināt bērnu sociālo izolētību, veicinot saskarsmi ar sabiedrību
  • Attīstīt bērnu sociālās un pašaprūpes iemaņas, atbilstoši viņu intelektuālajām spējām
  • Sniegt emocionālu atbalstu bērniem un vecākiem, paaugstināt pašapziņu
  • Radīt iespēju integrēties vienaudžu kolektīvā
  • Atbalstīt mērķa grupas bērnu vecākus, sniedzot „atelpas brīdi" un bērnu uzraudzības un pieskatīšanas pakalpojumu
31.03.2013
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.

31.12.2014
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
pabeigts I kārta - Jūrmalas pilsētas dome; II kārta - SIA Jūrmalas ūdens

Paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni, pieejamību un drošību, veicot esošo cauruļvadu atjaunošanu un jaunu būvniecību; Uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti; Samazināt notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz vidi, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un pieslēdzot jaunus abonentus centralizētajam notekūdeņu novadīšanas tīklam; Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti, kā arī automatizējot tehnoloģiskos procesus.

31.12.2015