Nosaukums:Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
Apraksts:

  

Programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma

3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000".

Projekta galvenās aktivitātes

I kārta
1. Priekšizpēte - Tehniski ekonomiskais pamatojums (īstenots 1999. - 2000.).
2. Projekta I kārta (īstenots 2001. - 2009.):

 • Dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju atjaunošana Dzintaros un Jaundubultos
 • Dzintaru un Ķemeru ūdenstorņu rekonstrukcija
 • Jaunas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Kauguros
 • Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Slokā
 • Jūrmalas kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana, skalošana un CCTV izpēte
 • Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošana un paplašināšana

II kārta
1. Priekšizpēte - Tehniski ekonomiskais pamatojums (īstenots 2007. - 2008.)
2. Projekta II kārta (plānotais izpildes laiks 2009. - 2015.):

 • Ūdens sagatavošanas ietaišu (Kauguru, Jaundubultu, Dzintaru, Ķemeru) uzlabošana
 • Ūdens padeves maģistrālo tīklu būvniecība
 • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un rehabilitācija dažādos pilsētas rajonos
 • Aku tamponāža
 • Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rehabilitācijas dažādos pilsētas rajonos

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Vairāk informācijas: http://www.jurmalasudens.lv

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:I kārta - Jūrmalas pilsētas dome; II kārta - SIA Jūrmalas ūdens
Mērķis:

Paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni, pieejamību un drošību, veicot esošo cauruļvadu atjaunošanu un jaunu būvniecību; Uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti; Samazināt notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz vidi, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un pieslēdzot jaunus abonentus centralizētajam notekūdeņu novadīšanas tīklam; Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti, kā arī automatizējot tehnoloģiskos procesus.

Periods:No: 01.01.1999
Līdz: 31.12.2015
Finansējuma avots:

Projekta I kārtas finansējums
Projekta I kārtas kopējais finansējums - 17,8 miljoni LVL, tajā skaitā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 10 miljoni LVL. Attiecināmo izmaksu finansētāji ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (7,6 miljoni LVL), Jūrmalas pilsētas dome (1,3 miljoni LVL), kā arī Valsts budžets, Vides aizsardzības fonds un SIA „Jūrmalas ūdens" (tai skaitā kredīts Eiropas Investīciju bankā 1,2 miljoni LVL apmērā).

Projekta neattiecināmo izmaksu kopsumma ir 7,8 miljoni LVL, kas tika segtas, piesaistot dāvinājumus, kā arī slēdzot aizdevuma līgumus. Neattiecināmo izmaksu finansējums tika nodrošināts no sekojošiem finansējuma avotiem: valsts budžets, Jūrmalas pilsētas dome, Zviedrijas Starptautiskā attīstības aģentūra (SIDA), Ziemeļvalstu vides finanšu korporācija (NEFCO) un SIA „Jūrmalas ūdens".

Projekta II kārtas finansējums
Projekta II kārtas kopējais finansējums - 27,4 miljoni EUR, tajā skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums - 17,2 miljoni EUR(kas ir 95% no kopējām attiecināmajām izmaksām), Jūrmalas pilsētas domes finansējums - 0,9 miljoni EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas - 4,5 miljoni EUR.

Kontaktpersona:SIA „Jūrmalas ūdens" projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67811384
Kontaktpersonas e-pasts: piu@udens.com project@udens.com
Faili: Informācija par projekta gaitu (2011.gada oktobris)