Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
tiek īstenots I kārta - Jūrmalas pilsētas dome; II kārta - SIA Jūrmalas ūdens

Paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni, pieejamību un drošību, veicot esošo cauruļvadu atjaunošanu un jaunu būvniecību; Uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti; Samazināt notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz vidi, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un pieslēdzot jaunus abonentus centralizētajam notekūdeņu novadīšanas tīklam; Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti, kā arī automatizējot tehnoloģiskos procesus.

31.12.2015
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.

31.12.2014
Apmaiņas projekts „Together we can more"
Apmaiņas projekts „Together we can more"
pabeigts Jūrmalas BJIC

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt dažādu valstu jauniešu savstarpējo izpratni, sniegt ieguldījumu jauniešu pasākumu atbalsta sistēmu kvalitātes uzlabošanai un jaunatnes jomā darbojošos pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes celšanā.

Projekta tiešie mērķi- uzlabot jauniešu organizāciju darbu, radot jaunas metodes no bērnības un ikdienas spēlēm, pārvēršot tās par aktivitātēm, kas ir saistošas pasīvajiem jauniešiem un spētu viņus ieinteresēt aktīvam dzīvesveidam un līdzdalībai sabiedriskajos procesos, uzņemt Jūrmalā jauniešus no Spānijas un Gruzijas.

31.12.2013
Demokrātijas projekts „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā"
Demokrātijas projekts „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā"
tiek īstenots Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un jo īpaši Eiropas pilsonību, attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību ES, veicināt Eiropas līmeņa sadarbību jaunatnes jomā.

 

Projekta tiešie mērķi- jauniešu uzņēmējdarbības spēju un prasmju attīstīšana, iespēja iegūt informāciju un jaunas zināšanas par to, izstrādāt un ieviest savu biznesa vai iniciatīvas projekta ideju, kā arī sadarboties ar Zviedrijas jauniešiem un iepazīt viņu pieredzi un kultūru

16.09.2014
Iniciatīvu projekts „Jaunietis jaunietim - mācies mācot"
Iniciatīvu projekts „Jaunietis jaunietim - mācies mācot"
noraidīts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta mērķis - iespēja Jūrmalas jauniešiem parādīt savus hobijus, iemācīt to citiem un iegūt jaunas prasmes neformālā gaisotnē mācot un mācoties vienam no otra.

Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC
Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC
iesniegts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta vispārīgais mērķis - veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un jo īpaši Eiropas pilsonību, attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību ES, veicināt Eiropas līmeņa sadarbību jaunatnes jomā.

Projekta tiešie mērķi - uzņemt vienu Eiropas brīvprātīgā darba dalībnieku no Spānijas Jūrmalas BJIC, kas dotuiespēju Jūrmalas bērniem un jauniešiem iepazīt Spānijas kultūru, iegūt jaunas prasmes darbojoties kopā ar brīvprātīgo, kā arī dotu iespēju brīvprātīgajam iepazīt Jūrmalu un Latviju.

31.01.2015
Your first EURES job
Your first EURES job
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt Jūrmalas jauno cilvēku nodarbinātības iespējas Eiropa Savienības darba tirgos, veidojot individualizētas pieejas atbalsta sistēmu (IPAS), kas vērsta uz katra darba ņēmēja īpašajām vajadzībām, sevišķu uzmanību pievēršot jauniešiem no sociālām riska grupām.

Sport City Net
Sport City Net
tiek īstenots Starptautiskā asociācija Sports visiem (TAFISA). Projekta partneris ir „Latvijas Tautas sporta asociācija", kura projektu īsteno sadarbībā ar vietējo pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome).
  1. Palielināt Eiropas pilsētu iedzīvotāju izpratni par fiziskiem, personīgiem un sociāliem ieguvumiem, kurus sniedz aktīvs dzīvesveids.
  2. Izzināt un dalīties ar zināšanām un labās prakses piemēriem ar vietējām pašvaldībām un organizācijām.
  3. Izveidot Eiropas aktīvā dzīvesveida pilsētu tīklu, lai stiprinātu attiecības starp Eiropas tautām un Eiropas kustību „Sports visiem" (Sport for All Movement);
  4. Nodrošināt Eiropas pilsētas ar sertifikātu un apbalvojumu sistēmu, kas tiktu piešķirta Eiropas pilsētām un organizācijām, kas sekmē inovatīvu pieeju un kustības „Sports visiem" attīstību.
31.05.2014
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās (Asaru prospekts, Dubultu prospekts, Z.Meirovica prospekts, Mellužu prospekts, Strēlnieku prospekts un Ventspils šoseja), kopumā nomainot 511 gaismekļus.

31.03.2014
Mellužu estrādes rekosntrukcija
Mellužu estrādes rekosntrukcija
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un rekonstrukcija, saglabājot tās pamatfunkcijas, sekmējot tās darbības formu daudzpusīgāku attīstību, veicinot jaunu kultūras pakalpojumu un produktu ieviešanu un rosinot apkārtējās teritorijas ekonomisko un sociālo pilnveidošanos.

Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm
Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sporta inventāra iegāde Jūrmalas skolām, mācību priekšmeta „Sports" standarta realizācijai.

31.12.2013
Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana
Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu.

08.11.2013
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Projekta mērķis - oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās:

1.Asaru prospekts

2.Dubultu prospekts

3.Z.Merieovica prospekts

4.Mellužu prospekts

5.Strēlnieku prospekts

6.Ventspils šoseja

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus,  uzlabojot izglītības iestāžu ēku energoefektivitāt.

Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana
Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana
tiek īstenots Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Attīstīt Jūrmalas pašvaldībā inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem iespēju integrēties sabiedrībā un iesaistīties darba tirgū.

30.11.2014
Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā / RIVERWAYS
Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā / RIVERWAYS
tiek īstenots Kurzemes plānošanas reģions (projekta vadošais partneris)

Projekta mērķis ir veicināt vietējas un pārrobežu nozīmes sadarbību, attīstot upju tūrismu (ūdens ceļu) Latvijā un Igaunijā, veidojot labiekārtotas atpūtas vietas upju krastos, kā arī veicinot informācijas izplatīšanu.

16.06.2015
Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014
Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014
tiek īstenots Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt trūcīgo bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām 7-16 gadu vecumā attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu rehabilitējošu, attīstošu un izglītojošu vasaras nometņu apmeklēšanai.

Projekta tiešie mērķi - nodrošināt 50 bērniem, kuru ģimenes dzīvo zem iztikas minimuma, iespēju piedalīties vasaras nometnēs; nodrošināt bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un radošo un praktisko spēju attīstīšanu.

30.09.2014
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, tādā veidā panākot drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām pilsētas tranzītielām.

31.08.2015
Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku un kvalitatīvāku īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

31.03.2013
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašavaldībās
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašavaldībās
tiek īstenots Nodarbinātības Valsts aģentūra

Mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušana sabiedrībā, konkurētspējas veicināšana un iekārtošana pastāvīgā darbā.

31.12.2014
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
tiek īstenots Valsts izglītības satura centrs

 Izveidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem (speciālām vajadzībām) kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

31.10.2013
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde
  • Mazināt bērnu sociālo izolētību, veicinot saskarsmi ar sabiedrību
  • Attīstīt bērnu sociālās un pašaprūpes iemaņas, atbilstoši viņu intelektuālajām spējām
  • Sniegt emocionālu atbalstu bērniem un vecākiem, paaugstināt pašapziņu
  • Radīt iespēju integrēties vienaudžu kolektīvā
  • Atbalstīt mērķa grupas bērnu vecākus, sniedzot „atelpas brīdi" un bērnu uzraudzības un pieskatīšanas pakalpojumu
31.03.2013
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.

31.12.2013
Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā
Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā
pabeigts Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - pavadoņa pakalpojumu, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas vecuma personām iespēju iesaistīties darba tirgū un integrēties sabiedrībā.

30.04.2013