Nosaukums:Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
Apraksts:

   

 

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.2.2.4.1.apakš aktivitāte „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana".

Projekta partneri - Jūrmalas pilsētas dome un citas pašvaldības, izglītības iestādes, augstskolas un nevalstiskās organizācijas.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Speciālās izglītības laboratoriju izveide un darbības nodrošināšana 3 augstskolās;
  • Situācijas izpēte par stāvokli Latvijas izglītības nodrošināšanā izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • Pedagogu studiju un profesionālās pilnveides programmu uzlabošana;
  • Pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes materiālu pielāgošana un standartizācija, speciālistu sagatavošana;
  • Iekļaujošās izglītības atbalstu centru izveide un darbības nodrošināšana republikas pilsētās (tajā skaitā Jūrmalas pilsētā);
  • Mācību līdzekļu izveide;
  • Metodisko un profesionālās pilnveides materiālu izveide.

 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Valsts izglītības satura centrs
Mērķis:

 Izveidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem (speciālām vajadzībām) kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Periods:No: 02.02.2011
Līdz: 31.10.2013
Finansējuma avots:

Kopējais finansējums- 37 813.69 LVL  tajā skaitā.

Eiropas Sociālā Fonda finansējums 37 656,53 LVL
Jūrmalas pilsētas domes finansējums (neattiecināmās izmaksas) - 157,16 LVL

Kontaktpersona:Aīda Paipare
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511492
Kontaktpersonas e-pasts: aida.paipare@jpd.gov.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2011.gada oktobris)