Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
tiek īstenots Valsts izglītības satura centrs

 Izveidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem (speciālām vajadzībām) kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

31.10.2013
Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā
Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā
pabeigts Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs"

sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru Kauguru veselības aprūpes centrā, uzlabojot 9 ģimenes ārstu pieejamību Jūrmalas teritorijā, tādejādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

30.11.2012
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās
tiek īstenots Nodarbinātības Valsts aģentūra

mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušana sabiedrībā, konkurētspējas veicināšana un iekārtošana pastāvīgā darbā.

 

31.12.2014
Ilgtspējīgas pilsētas attīstības projekts
Ilgtspējīgas pilsētas attīstības projekts
pabeigts Ukrainas pilsētas padomes izpildkomiteja. Projekta partneri- Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Ukrainas mazo pilsētu asociācija, CCC Kreatīvais centrs (Ukraina), Vietējo demokrātiju atbalsta fonds - Reģionālais Ļubļinas Centrs (Polija), Novoluk

 

veidot labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai attīstībai mazās, depresīvās pilsētās.

30.12.2012
Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

 

veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku un kvalitatīvāku īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

31.03.2013
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs. 

31.12.2013
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus,  uzlabojot izglītības iestāžu ēku energoefektivitāt.

Grupu dzīvokļu izveide Jūrmalā
Grupu dzīvokļu izveide Jūrmalā
tiek īstenots Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Attīstīt Jūrmalas pašvaldībā inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem iespēju integrēties sabiedrībā un iesaistīties darba tirgū.

30.11.2014
Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014
Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014
tiek īstenots Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt trūcīgo bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām 7-16 gadu vecumā attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu rehabilitējošu, attīstošu un izglītojošu vasaras nometņu apmeklēšanai.

Projekta tiešie mērķi - nodrošināt 50 bērniem, kuru ģimenes dzīvo zem iztikas minimuma, iespēju piedalīties vasaras nometnēs; nodrošināt bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un radošo un praktisko spēju attīstīšanu.

30.09.2014
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, tādā veidā panākot drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām pilsētas tranzītielām.

31.08.2015
Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

30.06.2012
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde
  • Mazināt bērnu sociālo izolētību, veicinot saskarsmi ar sabiedrību
  • Attīstīt bērnu sociālās un pašaprūpes iemaņas, atbilstoši viņu intelektuālajām spējām
  • Sniegt emocionālu atbalstu bērniem un vecākiem, paaugstināt pašapziņu
  • Radīt iespēju integrēties vienaudžu kolektīvā
  • Atbalstīt mērķa grupas bērnu vecākus, sniedzot „atelpas brīdi" un bērnu uzraudzības un pieskatīšanas pakalpojumu
31.03.2013
Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos
Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.

31.12.2012
Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem
Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem
pabeigts Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)

Attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem no visas Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā. 

31.12.2012
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

01.07.2012
Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā
Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā
tiek īstenots Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - pavadoņa pakalpojumu, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas vecuma personām iespēju iesaistīties darba tirgū un integrēties sabiedrībā.

31.03.2013
Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
pabeigts Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC)

Sekmēt čigānu (romu) bērnu iekļaušanu un integrāciju vispārējās izglītības sistēmā un viņu ģimeņu, īpaši čigānu senioru, integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

30.06.2012
Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Paaugstināt Jūrmalas pilsētas domes administratīvo kapacitāti, piesaistot speciālistus kvalitatīvu ilgtermiņa/īstermiņa izstrādei un pašvaldības attīstības veicināšanai.

30.09.2012
Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija
Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt skolēnu izglītības kvalitāti un efektivitāti.

31.07.2012
Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas speciālās intenātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, lai sekmētu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām darba un sadzīves prasmju attīstīšanu un nodrošinātu kvalitatīvu medicīniski pedagoģisko procesu Jūrmalā.

31.08.2012
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
pabeigts Izglītības un zinātnes ministrija

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

01.10.2012
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
tiek īstenots I kārta - Jūrmalas pilsētas dome; II kārta - SIA Jūrmalas ūdens

Paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni, pieejamību un drošību, veicot esošo cauruļvadu atjaunošanu un jaunu būvniecību; Uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti; Samazināt notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz vidi, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un pieslēdzot jaunus abonentus centralizētajam notekūdeņu novadīšanas tīklam; Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti, kā arī automatizējot tehnoloģiskos procesus.

31.01.2016
Jūrmalas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija
Jūrmalas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas apdzīvoto vietu ielās, kopumā nomainot 511 gaismekļus un samazinot CO2 emisijas par 101,25 tonnu.

Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana Jūrmalā
Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana Jūrmalā
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Mazināt dabiskās un antropogēnās ietekmes intensitāti un slodzi uz piekrasti, saglabāt piekrastes teritorijā esošos aizsargājamos biotopus un augu sugas, kā arī nostiprināt krasta kāpas.