Nosaukums:Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem
Apraksts:

     

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība"

1.2.2.4.1. apakšaktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"
Projekta iesniedzējs un īstenotājs - Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)
Sadarbības partneri - Latvijas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO", Biedrība „Integritāte", Viesītes novada pašvaldība, Aizputes novada dome, Rēzeknes pilsētas dome, Daugavpils pilsētas dome, Barkavas pagasta pārvalde un Jūrmalas pilsētas dome.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. profesionālās izglītības pedagogu kompetences pilnveide un izglītojamo nodrošināšana ar uzlabotajiem mācību līdzekļiem, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem profesionālās izglītības ieguvi un tās kvalitātes paaugstināšanu;
  2. datu bāzes pilnveide par personām, kurām nepieciešama un kuras saņem profesionālo rehabilitāciju;
  3. Iinformācijas aprites modeļa izveide;
  4. mācību kursa „Profesionālā rehabilitācija" izveide, aprobācija un ieviešana augstskolu (psihologu, sociālo darbinieku u.c. speciālistu) studiju programmās;
  5. apmācību sistēmas pilnveide un aprobācija jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (mācību programmas izstrādāšana pēc moduļu principa, tālmācības organizēšanas metodikas pilnveidošana, jaunu izglītības un tālākizglītības programmu izstrāde);
  6. e-resursu izmantošanas attīstība mācību procesā jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (e-resursu izstrāde un ieviešana);
  7. pedagogu un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana, t.sk. e-resursu izstrādāšanā un izmantošanā.
Statuss:tiek īstenots
Mērķis:

Attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem no visas Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā.

Periods:No: 01.03.2011
Līdz: 31.12.2012
Finansējuma avots:

Projekta finansējums
Projekta kopējais finansējums - 555 000 LVL, tajā skaitā
ESF finansējums - 471 750 LVL (kas ir 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Valsts dotācija - 83 250 LVL (kas ir 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām)

Kontaktpersona: Ligita Maziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093850
Kontaktpersonas e-pasts: ligita.mazina@jpd.gov.lv