Nosaukums:Atbalsta pasākumi sociālam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai izglītībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
Apraksts:

  

Programma 2007.- 2013. gadam "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma Apakšaktivitāte 1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar  funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā.

Projekta galvenās aktivitātes

  • Pedagoģiski medicīniskā komisija kā pastāvīgi darbojošās vienības izveide;
  • Agrīnās diagnostikas kabineta izveide uz speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" bāzes;
  • Krīzes intervences komandas izveide;
  • Nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla pieejamības nodrošināšana;
  • Piemērotu speciālo izglītības programmu un pedagoģiskās korekcijas programmu apgūšanas iespēju nodrošināšana;
  • Kultūrizglītojošu pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem riska grupās;
  • Atbalsts bērniem no trūcīgām ģimenēm.

 

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska grupās integrēšana Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, izmantojot tradicionālus un inovatīvus risinājumus.