Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

izveidot iekļaujošu sociālā atbalsta un izglītības centru Vaivaru pamatskolā bērniem ar/bez invaliditātes, pusaudžiem un viņu vecākiem, piedāvājot atbalsta, konsultāciju, integrācijas (iekļaušanās) iespējas, sociāli - pedagoģiskās korekcijas, neformālās izglītības pakalpojumu pieejamību, veicināt bērnu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un vispārējās izglītības iestādē.

01.12.2010
Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

paaugstināt Jūrmalas pilsētas domes administratīvo kapacitāti, piesaistot speciālistus kvalitatīvu ilgtermiņa/īstermiņa izstrādei un pašvaldības attīstības veicināšanai.

30.09.2012
Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija
Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome.

Veicināt skolēnu izglītības kvalitāti un efektivitāti.

31.07.2012
Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas speciālās intenātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, lai sekmētu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām darba un sadzīves prasmju attīstīšanu un nodrošinātu kvalitatīvu medicīniski pedagoģisko procesu Jūrmalā.

31.08.2012
Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana
Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

projekta vispārīgais mērķis ir veikt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus, nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību.

12.08.2011
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

01.10.2012
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

01.10.2012
Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome.

Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, iesaistot bezdarbniekus darba praktizēšanas pasākumos pašvaldībās.

31.12.2011
Pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" rekonstrukcija
Pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" rekonstrukcija
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

Izglītības kvalitātes sekmēšana Jūrmalas pilsētas teritorijā, vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšana.  Nodarbinātības un pakalpojumu pieejamības veicināšana Jūrmalā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

15.07.2010
Pārrobežu kora dziedāšanas kultūras attīstība (Dziedošie kaimiņi)
Pārrobežu kora dziedāšanas kultūras attīstība (Dziedošie kaimiņi)
pabeigts Viru pagasta pašvaldība (Igaunija) - vadošais partneris.

Veicināt skolēnu dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanu un popularizēšanu; stiprināt starpreģionu sadarbību kultūras jomā.

18.11.2010
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome.

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības grupu - dabaszinības (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātika - īstenošanu un radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.

30.09.2011
Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā („Beach Hopping")
Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā („Beach Hopping")
tiek īstenots Saulkrastu novada dome (Latvija)- projekta vadošais partneris

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts paredz veikt aktivitātes, kas projektā iesaistīto pašvaldību peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.

30.06.2011
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Nodrošināt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs nepieciešamo pedagogu skaitu prioritārajos mācību priekšmetos un veicināt pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs, piešķirot prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem mērķstipendijas, tādējādi uzlabojot vispārējās izglītības kvalitāti un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām augstākajā izglītībā dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās

31.07.2011
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
tiek īstenots I kārta - Jūrmalas pilsētas dome, II kārta - SIA Jūrmalas ūdens

 Paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni, pieejamību un drošību, veicot esošo cauruļvadu atjaunošanu un jaunu būvniecību; Uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti; Samazināt notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz vidi, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un pieslēdzot jaunus abonentus centralizētajam notekūdeņu novadīšanas tīklam; Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti, kā arī automatizējot tehnoloģiskos procesus.

Veloceliņa Dubulti - Vaivari attīstība
Veloceliņa Dubulti - Vaivari attīstība
iesniegts

Projekta mērķis ir 7,5 km gara veloceliņa izbūve Jūrmalā (Dubulti-Vaivari), tādējādi paplašinot kvalitatīvas un drošas aktīvās atpūtas iespējas Jūrmalā, vecinot velotūrismu, kā arī piesaistot jaunus tūristus.

Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija
Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija
iesniegts

Palielināt tūristu pieplūdumu un veicināt ekonomisko izaugsmi Jūrmalas pilsētas sociāli un ekonomiski degradētajā teritorijā - Ķemeros, kas ir vēsturiska kūrorta teritorija. Atjaunot esošos un izveidot Ķemeru parkā jaunu tūrisma produktu, piesaistot tūristus un veicinot ekonomisko izaugsmi, veicot vēsturiskā Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstruēšanu un renovēšanu.

Aspazijas mājas, Z.Meierovica prospektā 18/20, atjaunošana
Aspazijas mājas, Z.Meierovica prospektā 18/20, atjaunošana
noraidīts

Kultūrvēstures un mākslas mantojuma pieejamības palielināšana, veidojot Aspazijas māju par visiem sasniedzamu garīgās kultūras centru ar sakārtotu iekšējo un ārējo vidi. Pakalpojuma klāsta dažādošana kultūras mantojuma objektā. Tūristu piesaiste Aspazijas mājas restaurētajām telpām.

Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā
Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

 Veikt jauniešu aktualitāšu un problēmu izpēti. Aktivizēt pašvaldības darbību ar jaunatni Jūrmalas pilsētā. Iegūt zināšanas jaunatnes politikas veidošanai pilsētā, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.