Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 154

protokols Nr. 4, 56. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

Izskatot nekustamā īpašuma Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds, 2021.gada 19.februāra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar lietas Nr.1.1-39/21S-3016), kurā sniegta informācija, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - NĪVKIS) uz zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2011, ar kopējo platību 491 m2, atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2011 001, kuras galvenais lietošanas veids no 2021.gada 19.februāra ir Divu dzīvokļu mājas (kods 1121), Dome konstatē:

saskaņā ar NĪVKIS datiem uz zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2011, ar kopējo platību 491 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2011 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Divu dzīvokļu mājas (kods 1121), būves tips Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (kods 11210101), (turpmāk – Ēka). Valsts zemes dienests NĪVKIS datu izmaiņas veicis pamatojoties uz Apliecinājuma karti ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Administratīvās ēkas pārbūvei par dzīvojamo māju Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā.

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 26.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Divu dzīvokļu mājas” […] zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC53), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir Savrupmāju apbūve: apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) neatbilst Ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2011, ar kopējo platību 491 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF