Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 151

protokols Nr. 4, 53. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0206, ar kopējo platību 1851 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas:

- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003, kuras galvenais lietošanas veids ir Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264);

- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004, kuras galvenais lietošanas veids ir Viena dzīvokļa mājas (kods 1110), ar kopējo platību 189,40 m2 (turpmāk – Ēka).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901)­.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvalde 2020.gada 27.novembrī ir izdevusi būvatļauju Nr.BIS-BV-2.1-2020-2445 (2835) saskaņā ar kuru, ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 ir paredzēts nojaukt.

Domes būvvalde 2020.gada 28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu un izsniegusi būvatļauju BIS-BV-4.1-2020-875 (148) viesu mājas jaunbūvei, kur ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211) ar kopējo platību 944,2 m2.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 27.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību, nosakot vairākus lietošanas mērķus, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķu noteikšana. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Viesnīcu ēkas” […] zemei zem šīm ēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801); apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir “Viena dzīvokļa mājas” […] – zemei zem šīm dzīvojamām mājām, […], nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC30), kur vieni no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve un Savrupmāju apbūve.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) neatbilst Ēkas un būvatļaujā paredzētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0206, ar kopējo platību 1851 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 1542 m2 platībā un Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 309 m2 platībā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF