Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 150

protokols Nr. 4, 52. punkts

Par zemes vienību zem valsts vietējā autoceļa V 10
Vārnukroga ceļš, Jūrmalā, nodošanu
valsts īpašumā

Izskatot Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 9.oktobrī saņemto valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC) iesniegumu (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-19/16329) un 2020.gada 26.maija iesniegumu (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-19/20S-8716), kurā lūgts nodot bez atlīdzības Satiksmes ministrijas īpašumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 001 0015, 1300 001 0011, 1300 001 0013, 1300 001 1113, valsts funkciju īstenošanai un inženierbūvju uzturēšanai, Dome konstatē:

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir reģistrētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 001 0011, kopējā platība 10837 m2, 1300 001 0013, kopējā platība 10163 m2 un 1300 001 0015, kopējā platība 14655 m2.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1113, kopējā platība 10938 m2, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000104071.

Saskaņā ar NĪVKIS datiem Satiksmes ministrijas tiesiskajā valdījumā atrodas inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 1300 001 0011 001 un 1300 001 0015 001.

Saskaņā ar NĪVKIS datiem uz Domes tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 001 0011 un 1300 001 0013, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1113 atrodas inženierbūve “Valsts vietējais autoceļš V10 “Babītes stacija - Vārnukrogs” posms km 3,82 – 5,9” ar būves kadastra apzīmējumu 1300 001 0011 001. Uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 001 0015 un daļēji uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 001 0011, atrodas inženierbūve “Valsts vietējais autoceļš V10 “Babītes stacija-Vārnukrogs” posms km 3,1-3,82” ar būves kadastra apzīmējumu 1300 001 0015 001.

Saskaņā ar 2019.gada 27.decembra Deleģēšanas līgumu Nr.SM2019/-49, noslēgtu starp Satiksmes ministriju un LVC, inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 1300 001 0015 001 un 1300 001 0011 001, ir nodotas LVC pārvaldīšanā.

Saskaņā ar LVC sniegto informāciju, autoceļš V10 pēc novietojuma un uzskaitītās satiksmes intensitātes pamatā nodrošina vietējās satiksmes vajadzības un atbilst pašvaldības ielas vai “A” grupas ceļa statusam, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno apdzīvotas vietas ar galveno autoceļu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” autoceļš V10 tiek uzturēts atbilstoši “B” uzturēšanas klasei.

LVC izstrādā būvprojektu “Valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs posma km 0,70 – 3,82 pārbūve”. Būvprojekta īstenošanai, LVC aicina Jūrmalas pilsētas pašvaldību nodot bez atlīdzības Satiksmes ministrijas īpašumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 001 0015, 1300 001 0011, 1300 001 0013, 1300 001 1113. Lai LVC varētu uzsākt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 1300 001 0015, 1300 001 0011, 1300 001 0013, 1300 001 1113, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā, ir jāiesniedz lēmums par zemes vienību nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, Satiksmes ministrijas personā.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 42.panta pirmo daļu, 42.1pantu, 43.pantu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist nodot bez atlīdzības Satiksmes ministrijai, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 001 0011, kopējā platība 10837 m2, 1300 001 0013, kopējā platība 10163 m2 un 1300 001 0015, kopējā platība 14655 m2, valsts funkciju īstenošanai, pilnvarojot Satiksmes ministriju nostiprināt īpašuma tiesības uz to, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.1pantam.

2. Piekrist nodot bez atlīdzības Satiksmes ministrijai, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1113, kopējā platība 10938 m2, valsts funkciju īstenošanai, pilnvarojot Satiksmes ministriju nostiprināt īpašuma tiesības uz to, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.1pantam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1. un 2.punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF