Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 142

protokols Nr. 4, 44. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu Nr.690 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1818, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platību 86,2 m2 un kopīpašuma 9570/23200 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 001, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.5) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 39 700 euro, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par neapdzīvojamās telpas Nr.5 pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā, izsoles soli 2 779 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja neapdzīvojamās telpas Nr.5 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 29.janvārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2021.gada 3.februārī paredzēto neapdzīvojamās telpas Nr.5 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to neapdzīvojamās telpas Nr.5 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Neapdzīvojamai telpai Nr.5 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 8.oktobrī

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles

sākumcena (samazinājums

20% apmērā)

VZD zemes

kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī zemes bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 21.oktobrī

39 700

39 700

31 760

16 522

38 945,30 (t.sk. būvprojekta izmaksas)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 4.marta sēdē (protokols Nr.8.2-7/3) izskatīja jautājumu par neapdzīvojamās telpas Nr.5 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 31 760 euro (cenas samazinājums 20% apmērā), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par neapdzīvojamās telpas Nr.5 pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā, izsoles soli (7%) – 2 224 euro, izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 12.punkta f) apakšpunktu, 37.panta ceturto daļu, 52.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.690 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 4.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/3) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 17.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1818 (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.5), pirmo izsoli.

2. Atsavināt neapdzīvojamo telpu Nr.5, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 31 760 euro (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par neapdzīvojamās telpas Nr.5 pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā;

2.2. otrās izsoles soli – 2 224 euro (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 3 176 euro (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.690 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF