Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 141

protokols Nr. 4, 43. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr.494 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3846, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 ar kopējo platību 21 m2, kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716 002 un kopīpašuma 2093/80156 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716, kura kopējā platība ir 666 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.24) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 14 800 euro, izsoles soli 1 036 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.24 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 20.novembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2020.gada 26.novembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.24 pirmo izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2020.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.771 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma dzīvokļa īpašumu Nr.24 pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 11 840 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 12.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2021.gada 16.februārī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.24 otro izsoli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam, dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr.24 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 18.augustā

Pirmās izsoles

sākumcena

Otrās izsoles sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

Piedāvātā trešās izsoles

sākumcena (samazinājums

40% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 4.septembrī

14 800

14 800

11 840

8 880

6 263

4 701,75

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 4.marta sēdē (protokols Nr.8.2-7/3) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.24 trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 8 880 euro (cenas samazinājums par 40%), izsoles soli – 622 euro, izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.494 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 4.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/3) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 17.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3846, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.24), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 8 880 euro (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro);

2.2. trešās izsoles soli – 622 euro (seši simti divdesmit divi euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 888 euro (astoņi simti astoņdesmit astoņi euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.771 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF