Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 140

protokols Nr. 4, 42. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.769 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0974, kas sastāv no dzīvokļa Nr.83 ar kopējo platību 33 m2, kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101 001 un kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101, kura kopējā platība ir 5268 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.83), pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja izsoles sākumcenu 15 200 euro (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro), izsoles soli 1 064 euro (viens tūkstotis sešdesmit četri euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro), kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.83 izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2021.gada 16.februārī notika dzīvokļa īpašuma Nr.83 otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds, (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 19 456 euro (deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro), kas paaugstināta par četriem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2021.gada 18.janvārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 520 euro, 2021.gada 19.februārī iemaksāja pirkuma maksas daļu 6 000 euro, 2021.gada 25.februārī iemaksāja pirkuma maksas daļu 2 936 euro un 2021.gada 2.martā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 9 000 euro, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.83 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ar Domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.769 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” apstiprināto Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 16.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 16.februārī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0974, kas sastāv no dzīvokļa Nr.83 ar kopējo platību 33 m2, kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101 001 un kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101, kura kopējā platība ir 5268 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.83), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 19 456 euro (deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF