Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 129

protokols Nr. 4, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu Kuldīgas ielā 5,
Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Recta Prim”, vienotais reģistrācijas Nr.44103140193 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 22.februāra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/21S-3130 ar lūgumu Domei apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5507, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5506 (turpmāk – zemes vienības) robežu pārkārtošanai, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5507 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4938 nostiprinātas vairākām personām. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1313 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 007 5507.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5506, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.802 (turpmāk – nodalījums Nr.802) nostiprinātas vairākām personām. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 982 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 007 5506, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5506 002 (adrese: Kuldīgas iela 7, korpuss 2, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 507 5501 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4939 nostiprinātas dzīvokļu īpašniekiem. Būvju īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5506 001 (adrese: Kuldīgas iela 7, Jūrmala).

Sabiedrība 2020.gada 27.oktobrī ir saņēmusi zemes vienību kopīpašnieka iesniegumu ar lūgumu veikt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 5.oktobra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/33 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un zemes vienības Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, robežu pārkārtošana, kā rezultātā zemes vienības Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, Jūrmala, platība būs 1811 m2, zemes vienības Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, platība būs 484m2.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kopīpašniekiem.

Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kreditors AS “Swedbank”, vienotais reģistrācijas Nr.40003074764, 2021.gada 18.janvārī, ar reģistrācijas Nr. A08.04-03/SWBL-789, ir sniedzis piekrišanu zemes ierīcības projekta izstrādei un apstiprināšanai.

Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kreditors AS “SEB banka”, vienotais reģistrācijas Nr.40003151743, 2021.gada 28.janvārī, ar reģistrācijas Nr. SEBLV/21CR2107, ir sniedzis piekrišanu veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu.

Par Nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatās uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1), zemes vienība Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, daļēji atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC6), daļēji atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1).

Pamatojoties uz 2003.gada 9.maijā noslēgto līgumu starp nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5506 un Muižas ielā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5505, kopīpašniecēm, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.802 trešās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1. ir nostiprināts ceļa servitūts par labu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 8, Jūrmalā, kurš ir saistošs zemes vienību robežu pārkārtošanā.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1., 17.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, un 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu, 2.5.15.5.apakšpunktu un 2021.gada 10.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībām Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5507 un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5506, kas ietver minēto zemes vienību robežu pārkārtošanu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, ar kopējo platību 982 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 498 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 484 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5506 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1811 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0702).

9. Zemes vienībai Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5507 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF