Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 128

protokols Nr. 4, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 24.februāra iesniegumu Nr.5, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/21S-3294, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 1511 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 018 1511 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5469 nostiprinātas divām personām. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3888 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 018 1511, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1511 001 (adrese: Čiekuru iela 19, Jūrmala), un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1511 002 (adrese: Čiekuru iela 19, Jūrmala).

Sabiedrība 2019.gada 8.oktobrī ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 25.septembra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/39 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 1944 m2 un 1944 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniecēm.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Ar Domes Būvvaldes 2020.gada 16.oktobra atzīmi Nr. BIS-BV-5.27-2020-6139, par projektēšanas nosacījumu izpildi 2020.gada 24.aprīļa būvatļaujā Nr. BIS -BV-4.1-2020-2515 (869), uz zemes vienības uzsākta saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1511 002 pārbūve par dzīvojamo māju un palīgēku jaunbūvju būvniecība.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11.punktu, 12.1.apakšpunktu 14.punktu, 18.1.apakšpunktu, 19.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1, un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.1.11.4.apakšpunktu, un 2021.gada 10.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 1511, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, ar kopējo platību 3888 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1944 m2 platībā un piešķirot adresi Čiekuru iela 17, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0049, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1944 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0050, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 018 0050 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Čiekuru iela 17, Jūrmala, ar kopējo platību 1944 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Čiekuru ielā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Čiekuru ielā 17, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 018 0049 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Čiekuru ielā 17 , Jūrmalā, īpašniecei nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1511 001 no Čiekuru iela 19, Jūrmala, uz adresi Čiekuru iela 17, Jūrmala.

12. Piešķirt adresi saimniecības ēkas jaunbūvei Čiekuru iela 17, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

13. Piešķirt adresi siltuimnīcas un nojumes jaunbūvēm Čiekuru iela 19, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF