Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 127

protokols Nr. 4, 29. punkts

Par zemes vienību Rotas ielā 20, Jūrmalā, un Rotas ielā 22,
Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ENERGOPLĀNS”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403018310 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 22.februāra vēstuli, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēta ar Nr.1.1-37/21S-3113, un nekustamo īpašumu Rotas ielā 20, Jūrmalā, un Rotas ielā 22, Jūrmalā, īpašnieces pilnvarotās personas (pilnvara 2019.gada 20.jūnijā iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistra grāmatā ar Nr.8414) 2021.gada 8.marta iesniegumu, Domē reģistrēts ar Nr.1.1-39/21S-4203, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Rotas ielā 20, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 2604 un Rotas ielā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 2605 (turpmāk – zemes vienības) apvienošanu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rotas ielā 20, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 2604, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000033416 nostiprinātas vienai personai. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas (NEKIP) datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2076 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 2604, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rotas ielā 22, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 2605, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000033418 nostiprinātas vienai personai. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas (NEKIP) datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2766 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 2605, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902).

Sabiedrību pārstāvēt personu kā ierosinātāju, sagatavot dokumentus, pilnvarojusi Nekustamo īpašumu īpašnieces pilnvarotā persona.

Zemes vienība Rotas ielā 20, Jūrmala, robežojas ar zemes vienību Rotas ielā 22, Jūrmala.

Saskaņā ar Domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.666 (protokols Nr.21, 40.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu” ir apstiprināts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums), kas ietver zemes vienību apvienošanu, izveidojot vienu 4842 m2 lielu zemes vienību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 17.4.apakšpunktu lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Zemes vienībām iepriekš noteiktais un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst detālplānojumā noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz tiem nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.4.apakšpunktiem, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 30.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.16., 4.1.9.4.apakšpunktiem, ar Domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.666 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2021.gada 10.marta marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Rotas ielā 20, Jūrmalā, ar kopējo platību 2076 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 2604, un Rotas ielā 22, Jūrmalā, ar kopējo platību 2766 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 2605, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar platību 4842 m2 ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0180, adresi Rotas iela 20, Jūrmala.

3. Noteikt zemes vienības Rotas ielā 20, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Rotas ielā 20, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0180 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Rotas ielā 20, Jūrmalā, īpašniecei nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 004 2605 un zemes vienības adresi Rotas iela 22, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF