Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 126

protokols Nr. 4, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.754
“Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.754 “Par Līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”” (turpmāk – Lēmums) Dome un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 30.decembrī ir noslēgusi Līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu” Nr.1.2-16.11/1756 (turpmāk – Līgums).

Pamatojoties uz 2020.gada 17.decembra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām”, kā arī lai precizētu Sabiedrības izvietoto reklāmas stendu atrašanās vietu kadastru numurus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt ar Lēmumu apstiprinātajā Līgumā šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt Līguma preambulā vārdus un skaitļus “Domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.20)” ar vārdiem un skaitļiem “Domes 2020.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.40 ”Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.40)”;

1.2. Aizstāt visā Līguma tekstā vārdus un skaitli “Saistošie noteikumi Nr.20” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem un skaitli “Saistošie noteikumi Nr.40” (attiecīgajā locījumā);

1.3. Izteikt Līguma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2. Sabiedrības iesniegtajā atskaitē netiek iekļautas no pašvaldības nodevas atbrīvojamās reklāmas saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.40 31.punktā norādītajiem gadījumiem.”;

1.4. Izteikt Līguma 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.4. Pašvaldības nodevu aprēķina atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.40 27.punktam.”;

1.5. Izteikt Līguma 1.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5. Jomas ielas un Smilšu ielas stūrī, kadastra nr.13000092619;”;

1.6. Izteikt Līguma 1.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6. Teātra ielā pie Jomas ielas starp viesnīcu “Jūrmala SPA Hotel” un kafejnīcu “Cafe 53”, kadastra nr.13000092811;”;

1.7. Izteikt Līguma 1.2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12. Turaidas ielā pie Dzintaru koncertzāles 4 (četri) reklāmas stendi, kadastra nr. 13000091811;”;

1.8. Izteikt Līguma 1.2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“13. Turaidas ielā pie Dzintaru koncertzāles 1 (viens) reklāmas stends, kadastra nr. 13000093501;”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai organizēt vienošanās par šī lēmuma 1.punktā minētajiem grozījumiem noslēgšanu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 2.punktā minēto vienošanos par grozījumiem Līgumā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF