Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 125

protokols Nr. 4, 27. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.238
„Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk Dome) 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.238 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5”, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums), ar kuru tika nolemts:

1. Klasificēt ēku (kadastra apzīmējums 1300 008 1905 001) Āraišu ielā 5, Jūrmalā kā vidi degradējošu;

2. Aplikt ēku (kadastra apzīmējums 1300 008 1905 001) Āraišu ielā 5, Jūrmalā ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības;

3. Uzdot nekustamā īpašumu Āraišu ielā 5, Jūrmalā īpašniekam – UNIVERSAL CONTRACTOR, OÜ līdz 2019.gada 30.martam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt ēkas Āraišu ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 1905 001) sakārtošanu: ēkas konservāciju vai pārbūvi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma pirmajai un otrajai daļai, Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, Lēmums stājies spēkā attiecībā uz tajā minēto adresātu 2018.gada 31.maijā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta ceturto daļu, ja administratīvais akts šā likuma 79.pantā noteiktajā termiņā nav apstrīdēts, tas kļūst neapstrīdams. Lēmums viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas netika apstrīdēts, līdz ar to, tas kļuva neapstrīdams 2018.gada 1.jūlijā.

No publiski pieejamās informācijas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000141878, Dome konstatē, ka kopš 2020.gada 17.novembra ir mainījusies nekustamā īpašuma, attiecībā uz kuru pieņemts Lēmums, Āraišu ielā 5, Jūrmalā, īpašniece, proti, Lēmuma adresāta UNIVERSAL CONTRACTOR, OÜ, reģistrācijas numurs 12145599, īpašumtiesības izbeigušās un šobrīd nekustamā īpašuma īpašniece ir SIA "N.R.Green", reģistrācijas numurs 40103284027.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 75.panta otro daļu, ja apstrīdamu administratīvo aktu neapstrīd, tas ir spēkā, līdz to atceļ, izpilda, vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Īpašumtiesību maiņa uz nekustamo īpašumu nevar tikt uzskatīta par apstākli, uz kuru pamatojoties, administratīvais akts būtu atzīstams par spēku zaudējušu, jo nekustamā īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā nemainās faktiskie un tiesiskie apstākļi, un administratīvais akts izpildāms īpašuma tiesību pārņēmējam.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma 33.panta pirmo daļu, pašreizējā nekustamā īpašuma Āraišu ielā 5, Jūrmalā, īpašniece SIA "N.R.Green", reģistrācijas numurs 40103284027, kopš 2020.gada 17.novembra ieraksta izdarīšanas zemesgrāmatā par īpašuma tiesību maiņu, ir atzīstama par Lēmuma adresātu – personu, kurai ir pienākums atbilstoši Lēmuma 3.punktam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt ēkas Āraišu ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 1905 001) sakārtošanu: ēkas konservāciju vai pārbūvi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 33.panta trešo daļu SIA "N.R.Green" kā tiesību pārņēmēja visas darbības, kas izpildītas procesā līdz viņa iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas kā tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 33.panta pirmo, otro, trešo daļu, 75.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmumā šādu grozījumu:

aizstāt Lēmuma adresātu UNIVERSAL CONTRACTOR, OÜ, reģistrācijas numurs 12145599, ar SIA “N.R.Green”, reģistrācijas numurs 40103284027.

2. Šis lēmums nav pārsūdzams.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF