Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 124

protokols Nr. 4, 26. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.348
“Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku
Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 23.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju” (turpmāk – Lēmums), ar kuru tika nolemts:

1. Klasificēt dzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001) un trīs palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 1300 015 2732 002, 1300 015 2732 003 un 1300 015 2732 004) Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas;

2. Aplikt dzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001) un trīs palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 1300 015 2732 002, 1300 015 2732 003 un 1300 015 2732 004) Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības: ēkām piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai ēku kadastrālās vērtības;

3. Uzdot nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā Īpašniekam līdz 2020.gada 30.novembrim būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001) un trīs palīgceltņu (kadastra apzīmējumi 1300 015 2732 002, 1300 015 2732 003 un 1300 015 2732 004) Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā konservāciju un informēt Domes Pilsētplānošanas nodaļu par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma pirmajai un otrajai daļai, Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, Lēmums stājies spēkā attiecībā uz tajā minēto adresātu 2020.gada 5.augustā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta ceturto daļu, ja administratīvais akts šā likuma 79.pantā noteiktajā termiņā nav apstrīdēts, tas kļūst neapstrīdams. Lēmums viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas netika apstrīdēts, līdz ar to, tas kļuva neapstrīdams 2020.gada 6.septembrī

No publiski pieejamās informācijas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5114, Dome konstatē, ka kopš 2020.gada 10.novembra ir mainījies nekustamā īpašuma, attiecībā uz kuru pieņemts Lēmums, Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, īpašnieks, proti, adresāta Vārds Uzvārds, personas kods īpašumtiesības izbeigušās un šobrīd nekustamā īpašuma īpašnieks ir Vārds Uzvārds, personas kods.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 75.panta otro daļu, ja apstrīdamu administratīvo aktu neapstrīd, tas ir spēkā, līdz to atceļ, izpilda, vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Īpašumtiesību maiņa uz nekustamo īpašumu nevar tikt uzskatīta par apstākli, uz kuru pamatojoties, administratīvais akts būtu atzīstams par spēku zaudējušu, jo nekustamā īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā nemainās faktiskie un tiesiskie apstākļi, un administratīvais akts izpildāms īpašuma tiesību pārņēmējam.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma 33.panta pirmo daļu, pašreizējais nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods, kopš 2020.gada 10.novembra ieraksta izdarīšanas zemesgrāmatā par īpašuma tiesību maiņu, ir atzīstams par Lēmuma adresātu – personu, kurai ir pienākums atbilstoši Lēmuma 3.punktam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001) un trīs palīgceltņu (kadastra apzīmējumi 1300 015 2732 002, 1300 015 2732 003 un 1300 015 2732 004) Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 33.panta trešo daļu Vārds Uzvārds, personas kods, kā tiesību pārņēmēja visas darbības, kas izpildītas procesā līdz viņa iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas kā tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 33.panta pirmo, otro, trešo daļu, 75.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmumā šādu grozījumu:

aizstāt Lēmuma adresātu Vārds Uzvārds, personas kods, ar Vārds Uzvārds, personas kods.

2. Lēmums nav pārsūdzams.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF