Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 122

protokols Nr. 4, 24. punkts

Par būves nojaukšanu Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 26.janvārī saņemts nekustamā īpašuma Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā, īpašnieku pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/306, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1305 002), Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2955, tehniskās inventarizācijas lietu, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, ģenerālpilnvaru, būves tehniskās apsekošanas aktu, un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2021.gada 8.marta vēstulē Nr.06-01/1250 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 2.februāra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/02), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 17.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1305 002), Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1305 002), Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF