Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 121

protokols Nr. 4, 23. punkts

Par būvju nojaukšanu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 002), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 003), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 004) un darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 005), Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā (turpmāk – būves) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000492855 Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir būvju īpašniece.

[2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[3] Dome, izskatot dokumentus: būvju tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000492855, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “B inspected” 2021.gada 12.janvāra būvju tehniskās apsekošanas atzinumu par būvju neapmierinošu tehnisko stāvokli, būvju foto fiksācijas un izmantojot īpašnieka tiesības lemt par būvju izmantošanu, atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 2.marta atzinumu (protokols Nr.14 – 21/03), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 10.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 002), darbnīcu (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 003), darbnīcu (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 004) un darbnīcu (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 005), Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 002), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 003), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 004) un darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 005), Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF