Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 120

protokols Nr. 4, 22. punkts

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 23.februārī saņemts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/747, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8405 002) un siltumnīcu (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8405 003), Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2398, tehniskās inventarizācijas lietu, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 2.marta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/03), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 10.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8405 002) un siltumnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8405 003), Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8405 002) un siltumnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8405 003), Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF