Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 119

protokols Nr. 4, 21. punkts

Par būves nojaukšanu 21.līnijā 1, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 13.oktobrī saņemts nekustamā īpašuma 21.līnijā 1, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/20S-16684, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 004 2303 001), 21.līnijā 1, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1819, tehniskās inventarizācijas lietu, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Būve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2021.gada 3.marta kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļaujā Nr.T-00276/2021 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 2.februāra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/02), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 10.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 004 2303 001), 21.līnijā 1, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 004 2303 001), 21.līnijā 1, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF