Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 118

protokols Nr. 4, 18. punkts

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot
attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2021.gada 19.janvāra 203.sēdes protokolu Nr.4.1-28e/1/2021 - izsludināt projektu iesniegumu iesniegšanas 2021.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)", pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1. ”Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.un 3.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”, atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” (turpmāk - projekts) un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

2. Noteikt projekta mērķi - uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba kapacitāti, iegādājoties ūdens transportlīdzekļa (laivas) radaru, kas tiks izmantots ūdens transportlīdzekļu monitoringam, piekrastes un iekšzemes ūdeņos, tādejādi veicot akvatorijas uzraudzību un nelikumīgu makšķerēšanas un zvejniecības novēršanu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – uzlabota Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas spēja kontrolēt normatīvo aktu prasības (ņemot vērā piekrastes un iekšzemes ūdenstilpņu lielo platību), kuri saistīti ar kuģošanas, makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā esošajās akvatorijās.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 20.aprīļa līdz 2021.gada 31.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas 3794.71 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri eiro 71 cents) , kur:

5.1. Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 3339.34 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi eiro 34 centi) ;

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 455.37 EUR (četri simti piecdesmit pieci eiro 37 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 1669.67 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit deviņi eiro 67 centi ) jeb līdz 50% apmērā no 5.1. punktā noteiktās summas projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā līdz 2021.gada 31.martam uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

8. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

9. Projekta norises gaitu tā apstiprināšanas gadījumā pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF