Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 117

protokols Nr. 4, 17. punkts

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
12.kārtas atklātajā projektu iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atbilstoši biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” publicētajam paziņojumam par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojurna ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3. rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” ietvaros, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma ,,Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” nosacījumus, Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gada plānošanas periodā” 52.1.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma) kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”” nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.200 “Jūrmalas Brīvdabas muzeja attīstība” un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana” un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana” uzdevuma U5.1. “Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā” pasākumu P5.1.1. “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, tai skaitā autostāvvietas izbūve un jaunas ēkas izbūve administratīvām un apmeklētāju vajadzībām”, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojurna ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3. rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu pilnveide, lai ilgtermiņā veicinātu zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. atjaunots lubiņu jumta segums divām nojumēm un atjaunots niedru jumta segums divām ēkām, uzlabojot muzeja eksponātu un priekšmetu eksponēšanas un saglabāšanas apstākļus;

3.2. veikta kuģu vraku konservācija, lai novērstu to bojāšanos un saglabātu vrakus apmeklētāju apskatei, kā arī pilnveidots ekspozīcijas mākslinieciskais noformējums, papildinot to ar informatīvo materiālu latviešu, angļu un krievu valodā.

4. Noteikt pronozējamo projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 1.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas 26 224,55 euro (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 55 centi), kur:

5.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 23 602,10 euro (divdesmit trīs tūkstoši seši simti divi euro un 10 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 26 22,45 euro (divi tūkstoši seši simti divdesmit divi euro un 45 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu apstiprināšanas gadījumā līdz 18 881,68 euro (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro un 68 centi) jeb līdz 80% no šī lēmuma 5.1.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta 2021. - 2022. gadā.

7. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pilsētas muzejs līdz 2021.gada 22.martam sagatavojis un iesniedzis projekta iesniegumu dalībai konkursā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF