Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 115

protokols Nr. 4, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661
“Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības
Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta
“Take a step forward!”/“Sper soli uz priekšu!”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2020.gada 20.janvāra noslēgto dotācijas līgumu NR.2019-3-LV02-KA105-002906, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada 23.februāra vēstuli Nr.1-7/4 “Par projekta “Take a step forward” īstenošanas termiņa pagarināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/“Sper soli uz priekšu!” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.”

2. Lēmuma 6.punktā vārdus un skaitļus “2020.gada” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2021.gada”.

3. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF