Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 114

protokols Nr. 4, 13. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu
sektorā” atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.2. “Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” noteikto rīcību Nr.153 “Pirmsskolas izglītības iestāžu iesaiste starptautiskās sadarbības projektos” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam (turpmāk – Izglītības attīstības koncepcija), kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II. sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.2. ”Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.1 “PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos ievērojot Eiropas Savienības programmas Erasmus+ vadlīnijas un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā ” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar vadošo partneri “JUMP IN” izglītības centru (Itālijā).

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot pirmsskolas darbinieku profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, iepazīstot un salīdzinot pozitīvo pieredzi komunikācijas metožu mācību procesā pirmsskolās.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - tiks uzlabots mācību process pirmsskolā, ieviešot no Eiropas pilsētām pārņemtās komunikācijas metodes un digitālas prasmes, kas pielietojamas pedagoģiskajā darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Pirmsskolai tiks bagātināta starptautiskās sadarbības pieredze un materiāla bāze (plānots iegadāties interaktīvo ekrānu un digitālas klavieres).

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.

5. Noteikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 12 758,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi eiro un 00 centi),t.sk. attiecināmo izmaksu summu 12 758,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņus EUR un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 2551,60 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit viens eiro un 60 centi) jeb 20% apmērā no 5.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” līdz 2021.gada 31.martam sagatavot projekta pieteikuma izstrādei nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos projekta vadošajam partnerim “JUMP IN” izglītības centram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF