Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 113

protokols Nr. 4, 12. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes
skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” rīcības virziena R3.2.2. noteikto aktivitāti Nr.153 “Pirmsskolas izglītības iestāžu iesaiste starptautiskās sadarbības projektos” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam (turpmāk – Izglītības attīstības koncepcija), kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim II sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.2. ”Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.1 “PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, ievērojot Eiropas Savienības programmas Erasmus+ vadlīnijas un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Rotaļa=attīstība“/“Game=Develop” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar vadošo partneri “CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BUZAU” (Rumānija). Projekta partnervalstis: Lietuva, Rumānija, Spānija, Itālija, Latvija.

2. Noteikt projekta mērķi – apgūt projekta dalībvalstu pirmsskolās pielietotās mūsdienu rotaļnodarbību organizēšanas metodes, metodiskos paņēmienus, veselīga dzīves veida paradumu veidošanai un nostiprināšanai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - tiks uzlabots mācību process pirmsskolā, pielāgojot no projekta dalības valstīm apgūtās rotaļnodarbību organizēšanas metodes un paņēmienus, kā arī didaktiskās spēles, kas pielietojamas pedagoģiskajā darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Pirmsskolai tiks bagātināta starptautiskās sadarbības pieredze un veicinātas starptautiskas sadarbības iespējas nākotnē.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.augustam.

5. Noteikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 29 490,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit eiro un 00 centi), t.sk. attiecināmo izmaksu summu 29 490,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit eiro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 5 898,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 00 centi) jeb 20% apmērā no 5.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” līdz 2021.gada 31.martam sagatavot projekta pieteikuma izstrādei nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos projekta vadošajam partnerim “CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BUZAU ” (Rumānija).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF