Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 111

protokols Nr. 4, 10. punkts

Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Clean R”, reģ.Nr.40003682818 (turpmāk – Izpildītājs) 2017.gada 14.martā noslēgts līgums Nr.1.2-16.4.3/259 (turpmāk - Līgums) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Līguma 4.1.20.apakšpunktu, Izpildītājam ir pienākums izveidot vismaz vienu Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām atbilstošu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jūrmalas pilsētas dome 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu Nr.37 “Par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184”, paredzot nomniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA” tiesības nodot apakšnomā zemesgabala Ventspils šosejā 61, Jūrmalā (kadastra Nr.13000220405) daļu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei komersantam, ar kuru Jūrmalas pilsētas domei ir noslēgts Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pašvaldība pieņem lēmumus par jaunu sadzīves vai ražošanas atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Ventspils šosejā 61, Jūrmalā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF