Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 110

protokols Nr. 4, 9. punkts

Par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 25.februārī ar lietvedības Nr.1.1-37/3037 tika reģistrēts SIA “DLV” (reģistrācijas Nr.40003227719, juridiskā adrese: Krīdenera dambis 9, Rīga, LV-1019; turpmāk - Iesniedzējs) iesniegums Nr.83 par atļaujas izsniegšanu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Raiņa ielā 112a, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000201501001.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, izvērtējot totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietas - Raiņa ielā 112a, Jūrmalā (turpmāk – Telpas) atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, konstatējot, ka totalizatora vai derību dalības likmju organizēšana Telpās varētu radīt Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, un ievērojot Domes Pilsētsaimniecības un drošības jautājumu komitejas 2019.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/3), Dome ar 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.158 “Par atteikumu atvērt totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā” (turpmāk - lēmums) atteica izsniegt atļauju Iesniedzējam atvērt totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Raiņa ielā 112a, Jūrmalā.

Iesniedzējs 2019.gada 28.maijā Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu, par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, apstrīdot Domes pieņemto lēmumu. Lieta tika izskatīta trīs tiesu instancēs.

2021.gada 25.februārī spēkā ir stājies Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 29.aprīļa spriedums administratīvajā lietā Nr.A420200019, ar kuru nospriests u zlikt pienākumu Domei viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas izdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DLV” atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai Raiņa ielā 112a, Jūrmalā.

Laika posmā no 2019.gada 4.oktobra līdz 31.oktobrim Dome organizēja Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauju par to, vai iedzīvotāji atbalsta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu un attiecīgo azartspēļu organizēšanu Raiņa ielā 112A, Jūrmalā. Aptaujas ietvaros tika saņemtas 514 aizpildītas aptaujas anketas. Izskatot saņemtās aptaujas anketas, tika konstatēts, ka pret totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu un attiecīgo azartspēļu organizēšanu Raiņa ielā 112A, Jūrmalā, ir 486 aptaujas anketas aizpildītāji (tieši no Kauguru mikrorajona 250), savukārt par totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu un attiecīgo azartspēļu organizēšanu Raiņa ielā 112A, Jūrmalā, ir 28 aptaujas dalībnieki. Par Domes īstenoto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauju tiesa ir norādījusi, ka veiktās Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptaujas rezultāti nav pierādījums, kas liecinātu, ka lielākā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju daļa iebilst pret totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas izveidi Raiņa ielā 112a, Jūrmalā. Secīgi nav pamatots pašvaldības uzskats, ka būtisku attiecīgās administratīvās iedzīvotāju interešu aizskārumu pierāda Domes veiktā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju aptauja.

Tāpat tiesvedības laikā tiesa ir atzinusi, ka apstāklis, ka ēka Raiņa ielā 112a, Jūrmalā atrodas 49 metru attālumā no Kauguru kultūras nama un 210 metru attālumā no Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, pats par sevi nav pamats atļaujas neizsniegšanai papildu pakalpojuma – totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai, organizēšanai, kā arī šis apstāklis pats par sevi nerada būtisku Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Azartspēļu un izložu likuma 42.panta devītā daļa noteic, ja pašvaldības dome azartspēļu organizētājam ir atteikusi šajā pantā minētās pašvaldības atļaujas izsniegšanu, bet azartspēļu organizētājs pašvaldības domes lēmumu ir pārsūdzējis un likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums, ar kuru uzdots atļauju izsniegt un pašvaldībai vairs nav jāizdara lietderības apsvērumi, pašvaldība azartspēļu organizētājam izdod attiecīgo pašvaldības atļauju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 29.aprīļa spriedumu administratīvajā lietā Nr.A420200019, Senāta Administratīvo lietu departamenta 2021.gada 25.februāra spriedumu administratīvajā lietā Nr.A420200019, SKA-510/2021, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta devīto daļu un ņemot vērā Domes Pilsētsaimniecības un drošības jautājumu komitejas 2021.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut SIA “DLV” (reģistrācijas Nr.40003227719, juridiskā adrese: Krīdenera dambis 9, Rīga, LV-1019) atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000201501001).

2. Domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai līdz 2021.gada 26.martam sagatavot un izsniegt SIA “DLV” (reģistrācijas Nr.40003227719, juridiskā adrese: Krīdenera dambis 9, Rīga, LV-1019) rakstisku atļauju totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Raiņa ielā 112a, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000201501001).

3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF